🇸🇹 Fishing time.

A fisherman in a pirogue, yellow shirt.